Bezibuya KwaMpande ngezinjomane

INyanga yentsha isongwe ngendumezulu yemidlalo njengomjaho wamahhashi nemibukiso yengqephu. Konke lokhu kwenziwe nguMasipala uMsunduzi KwaMpande Sportsfield.

Le ndumezulu uMsunduzi Rural Horse Racing and Fashion Fair eyingxenye yokuhlelwa nguMasipala uMsunduzi sekuwunyaka wayo wesibili manje. Ezinye zezinhloso zikaMasipala ukweseka le micimbi ngoba uqonde ukulwa nokusweleka kwemisebenzi ubuye usize ekuthuthukisweni kwentsha. 

UMsunduzi Rural Horse Racing waziwa ngokuthi uMtelebhelo, okwaqala eminyakeni emihlanu edlule. Inhloso yalo mcimbi ukuthuthukisa ezemidlalo njengonobhutshuzwayo. Umdidiyeli womcimbi uManqoba Gina, ekhuluma noMSUNDUZI NEWS uthe, “Njengoba kuzoba neDundee July neDurban July sethemba ukuthi abagibeli mahhashi bazophuma khona lapha bakwazi ukuba yingxenye yale micimbi emikhulu. Bheka nje imiklomelo: ophume phambili uzohlomula ngezi-R50 000, owesibili athole izi-R25 000 kuthi owesithathu athole izi-R10 000.”

Izinkulungwane zezibukeli kanye nabagibeli bagcwalise iKwaMpannde Sportfield ngoMgqibelo zingama-29 kuNhlangulana wezi-2019. Umphakathi ubuye wazitika ngendlamu, umbukiso wengqephu nabaculi bendawo. ULebohang Ramokoena, 22, waseGateway School of Fashion ubonge kakhulu ukuthola ithuba lokukhangisa ngemisiko yabo.

Umbukiso wengqephu osezingeni eliphezulu kwaMpande

Ekhuluma noMSUNDUZI NEWS  uthe, “Lo mcimbi uzosisiza ukuba sithole abathengi futhi ukwazi ukufundisa intsha ngengqephu.”

Kulo nyaka kube ngokokuqala kube nomjaho wamhhashi wabesifazane. Okokuqala KwaZulu-Natal kube nomjaho wamahhashi wabesifazane. Umgibeli osemncane kunabo bonke wesifazane ube neminyaka elishumi. Abanikazi bamahhashi nabagibeli baqhamuka semakhaya aseMpumalanga, ase-Eastern Cape nawaseLesotho.

Iqembu lendlamu lithokozisa izethameli kanye neMeya

IMeya yaseMsunduzi uMnu uThemba Njilo ekhuluma noMSUNDUZI NEWS uthe, “Ngizokwenza konke okusemandleni ukuzama ukukhulisa lo mqhudelwano; okwamanje sixhaswa yiThemba Njilo Foundation neStagelounge. Sisalindele abanye abanentshisekelo ukuba balule isandla. Uma kuqhutshekwa sethemba ukuthi nezinye izifundazwe zizowuhambela lo mcimbi

IMeya inikeze intsha umphako yathi, “Leli lizwe ngentsha. Ngakho-ke uma nisebasha ningalokothi nizibukele phansi. Yonke indawo lapho nikhona ningayiguqula impilo, nibheke lapho nikhona, kusemakhaya kodwa intsha yalapha isingabagibeli bamahhashi ngelinye ilanga bazoziphilisa ngakho. Naku mina angiyona imeya kuphela kodwa futhi ngingusomabhizinisi owaqala ibhizinisi eneminyaka eli-18 namhlanje sengiqede iminyaka engama-40 ngisebhizinisini. Uma usemncane ungalilahli ithemba. Niyagcizelela ukuthi imfundo isemqoka.”

uMnu uNjilo noSiphelele Nzimande obaqwaqwade emakhanda

Ubulindelwe ngabovu umjaho omkhulu abaningi belinde ukubona ukuthi uNganono uzokuphinda yini lokho, obuye aziwe ngo-AK, egitshelwe nguSiphelele Nzimande oneminyaka eli-18. Nebala bakuphindile lokho badla umhlanganiso. Uthe; “Bengazi ukuthi sizonqoba. Bayazi engincintisana nabo ukuthi ngizonqoba. Ngijabule kakhulu ukaba lapha ngoba ukunqoba kuyinto yemihla kimina.”

Imiphumela nemiklomelo
1. USiphele Nzimande egibele uNganono wazuza izi-R50 000
2. U-Avela Jawuza egibele uSihamba Nezigwili wahlomula izi-R25 000
3. UThembalani Dlamini egibele uMaria wathola izi-R10 000