IMeya iyaqhubeka isiza abanganemakhaya

UCwaningo lwakamuva lweHuman Sciences Research Council (HSRC), luthe amadolobha emhlabeni abhekene nezinselelo eziphathelene nokungabi namakhaya. Ngokocwaningo eNingizimu Afrika lezi zinselelo zilokhu ziqonga ngenxa yokusweleka kwemisebenzi nobubha.

Ucwaningo lubuye luthi abantu abaningi abahlala emigwaqweni ngaboHlanga. Abamhlophe, amaKhaladi namaNdiya abangenamakhaya kulula ukubathola besezindaweni zokukhosela isikhashana. Isibalo esikhulu sabahlala emigwaqweni ngabesilisa. Lokhu kuliqiniso kuzo zonke izinhlanga. Kuyavela ocwaningweni ukuthi izingane ezingamaphesenti angama-29 ezihlala emigwaqweni ngenxa yokudla izidakamizwa emakhaya.

 Emizamweni yokubhekana nenkinga yabantu abangenamakhaya iMeya uThemba Njilo, ube nomhlangano lapho phakathi kokunye kudingidwe lolu daba kwaphunywa nezixazululo zokungabi kwamakhaya kwaba edolobheni nasezindaweni ezilakhele.

 Bekungesikho okokuqala iMeya ihlangana nabantu abangenamakhaya ngodaba lokuswelakala kwezindawo zokuhlala. Ngonyaka odlule iMeya ibizungeza imigwaqo ikhuluma nabantu abangenazindawo bedingida ezinye izinkinga abahlangabezana nazo futhi baphakamisa nokuhlupha izakhamuzi mayela nanobugebengu obubangwa abangenamakhaya. Umhlangano obuhanjelwe abanetshisekelo abaningi kufaka nezithunywa zoMnyango Wezokuthukiswa Komphakathi, Wezokuthutha Nokuvikelwa Komphakathi, wawuqondiswe ekubhekaneni nezinselelo ezibhekana nabahlala emigwaqweni kanye nokuthola iqhaza elingabanjwa ekulweni nobugebengu edolobheni laba bantu abavame ukungazihlanganisi nezigcawu zomphakathi. Ubona ukuthi wonke umuntu kufanele azibandakanye ekuhlanzeni nasekulweni nobugebengu. Uthe ngokwezibalo, kunabantu ababalelwa ema-400 abavela ezindaweni, ngisho nalabo abangaphandle kwePietermaritzburg abahla emigwaqweni yedolobha.

Ikhuluma emhlanganweni iMeya ithe: “Kunabantu abaningi abahlala emigwaqweni abanamakhono nolwazi. Ngikholwa ukuthi uma sonke singabasekela siyimbumba njengoHulumeni, abaningi babo bangaguquka futhi kungakheka namathuba emisebenzi amaningi. Abaningi benza ubugebengu ngoba badinga imali ukuze babheme. Uma singasiza ukuvumbulula abangakwenza, lezi zenzo zingaphela. Kunalokho yibona abangasiza ukuhlanza idolobha. Sifuna nokubacathulisa emaphrojekthini amaningi. Kufaka nemisebenzi yokuqalisa kabusha impahla njengoba bahlala beqhuba izinqola ezinokuqaliswa kabusha kodwa abanalwazi lokuthi bazokusa kobani abaqondene nokuqalisa kabusha impahla.”

IMeya ithe yize iqonda isimo esikhona kodwa abantu angeke basizakale ngesikhathi esisodwa, bazohlukaniswa ngamaqoqo ukuze ngalinye lithole ithuba. Uqhube wathi uhlelo luzovulelwa bonke, labo abafisa ukuphindela emakhaya banelungelo lokwenza kanjalo.