Intsha iletha uHulumeni emiphakathini

Besuswa ungabi bikho kokuqonda phakathi kwezinhlaka zemiphakathi nezikaHulumeni, inhlangano entsha engenzi nzuzo yaseMgungundlovu iqale uhlelo elubiza ngeVirtual State emizamweni yokugqugquzela imiphakathi ukuba isebenzisane noHulumeni ukuze kutholakale izisombululo esanelisa bonke mayelana nezinkinga ezibathintayo.

Le nhlangano eyaqale yaziwa ngeleNatal Midlands Development Programme yasungulwa ngowezi-2009 futhi inentsha eningi yaseSweetwaters naseVulindlela. Ngesikhathi ibunjwa le nhlangano inhloso yayo enkulu kwakuwukuthuthukisa imiphakathi nokusiza abantu abangakwazanga ukuqeda izifundo zikamatikuletsheni ngokohlelokufunda oludala ukuze babuye babhale izifundo zabo njengoba uhlelokufunda lwakudala lwase luqedwe ngowezi-2007endaweni yalo kwaqala uhlelo iNational Curriculum Statement ngowezi-2008. Labo abangakwazanga ukuphothula ngaphansi kohlelokufunda lwakudala banikezwa ithuba kuze ngowezi-2010 ukuba babhale ukuhlolwa kukamatikuletsheni ngaphansi kohlelokufunda lwakudala.

UMengameli weVirtual State uMlungisi Mncwabe uthe ubone ukuthi kunegebe ekuxhumaneni phakathi kwemiphakathi noHulumeni emveni kokuba ebeyingxenye yePublic Participation Workshop eyayenziwe iSishayamthetho saKwaZulu-Natal. 

Banquma ukuba babe nohlelo abulubiza ngeVirtual State lapho imiphakathi ilingisa okwenziwa nguHulumeni ukuze ikwazi ukuqhamuka nezixazululo.

Uthe: “Uhlelo lusebenza njenganoma yiliphi iphalamende nesigungu njengoba sibeka abantu ezikhundleni ezehlukene kusuka kuMengameli kuya koNgqongqoshe, njengoba uHulumeni enza. Laba bantu baba nezingxoxompikiswano ngezindaba ezithinta imiphakathi yabo futhi bayagqugquzelwa ukuba bathole izixazululo ezingeni lomphakathi. Yize lokhu kuyiphrojekthi yomphakathi sibuye sicele ulwazi nokuqondiswa nguHulumeni ngezindaba esingakwazi ukuzixalulela zona. Lokhu kwenzeka kusebenza isingaphalamende lapho samema khona iSishayamthetho saKwaZulu-Natal ngowezi-2017 ukuze size sizodingida ngezindaba zethu ephalamende.”

UMncwabe uthe esikhathini esiningi emiphakathini, ukuteleka nokungeneliseki ngokulethwa kwezinsizakalo kuwumphumela wokungaqondi ukuthi uHulumeni usebenza kanjani, kanjalo noHulumeni ungaziqondi izidingo zemiphakathi uHulumeni ugcine ungakwazi ukwenza imisebenzi ngoba ungaziqondi izidingo zemiphakathi ehlukene. Uthe uhlelo alugqugquzeli kuphela ukubamba iqhaza kwemiphakathi kodwa futhi luyafundisa njengoba lufundisa ngezindaba zokubusa. “Sizama futhi sigqugquzela abantu ukuba bahambisane nokwenziwa nguHulumeni. Sibafundisa ngezindaba ezinjengoHlelo Lwentuthuko Kuzwelonke iNational Development Plan (NDP) noHlelo Lwentuthuko Oludidiyelwe i-Integrated Development Plan (IDP). Kusemqoka ukuthi imiphakathi iziqonde lezi zinto ukuze ingalethi izikhalo zezinsizakalo komasipala kube eqinisweni azikho ngisho ohlwini oluseqhulwini lwe-IDP.”

Ubuye wengeza ngokuthi lokhu uhlelo lwaqala abantu baya ngokuya beqonda iqhaza elibanjwa nguHulumeni nokuthi ngeke bethi bevuka namhlanje bese befuna ezinye zezinsizakalo njengoba konke kudinga kube nesabelomali sakho.

Iphrojekthi iVirtual Environment & Ecosystems egxile ekuhlanzeni imichachazo nasekususeni izitshalo ezingezokufika, yavula amathuba omsebenzi angama-49 emveni, kanti noMnyango wezeMvelo unobudlelwano nenhlangano. UNgqongqoshe Wezamanzi Nenhlanzeko wakwaVirtual State uNhlanhla Ndlovu uthe iphrojekthi izoqhubeka iminyaka emithathu ezayo futhi ngaphansi kwale phrojethi kunolunye uhlelo lokuvuselela intaba iMbubu eSweetwaters. 

Inhlangano izifunza yona futhi isiza intsha eneziqu ukuba iqeqeshelwe umsebenzi njengoba seyakhe ubuhlobo noMnyango we Community Development wase University of KwaZulu Natal.