Isifiso sabafundi sokubuyisela okuhle eMsunduzi

Izinkulunganwe zabafundi zithatha lo Masipala njengekhaya lazo isibili ngakho zinesifiso sokubuyisela okuhle

Minyaka yonke uMasipala uMsunduzi uba yikhaya kubafundi abasuke bezoncela ulwazi ezikhungweni ezahlukene ezakhele lo Masipala. Kulezi zikhungo kubalwa amanyuvesi kanye nalezo ezicija amakhono. Leli phephandaba lihambele ezinye zalezi zikhungo ngenhloso yokuthola ngenzinhlelo zazo. Engxoxweni ekhethekile uMsunduzi News obe nayo noNobhala wenhlangano yabafundi eNyuvesi yakwaZulu-Natal eMgungundlovu kuvele lokho okuyisifiso sabafundi ebesingaziwa. UPhiweyinkosi Mungwe ubike ukuthi uMsunduzi yikhaya labo ngakho bayalifisa ithuba lokuba yingxenye yokuwuthuthukisa. Ube esecela iMeya ukuba ezinhlelweni zayo noMkhandlu ingabashiyi ngaphandle bengabafundi futhi izichaze kabanzi izinhlelo abanazo ekuthuthukiseni umphakathi waseMsunduzi.

“Esikufisa kakhulu ngoMkhandlu wethu uMsunduzi ukubona thina njengabafundi baseNyuvesi yaKwaZuluNatali, nabaseNyuvesi yezoBuchwepheshe yaseThekwini (DUT) kanye nezinye izikhungo sithatha amathuba okuzijwayeza umsebenzi noma singezoholelwa kodwa sikwazi ukujwayela izimo esizosebenza ngaphansi kwazo noma indawo yokusebenzela; ukuze sicije emakhonweni okusebenzela umphakathi,” kusho uMungwe.

Ebuzwa ukuthi lokhu kungenziwa kanjani uphakamise umhlangano ophuthumayo nayilapho abaholi babafundi kanye neMeya bezoqhamuka nohlelo olulodwa. UMungwe ukugcizelele ukuthi lokhu ngeke nje kuphela kwelekelele umphakathi kepha futhi kuzonika nabafundi isiqalo esiyiso njengoba phela ekuyeni emphakathini nasekusebenzisaneni nomasipala bazothola ulwazi lomsebenzi.

Iphawula ngalokhu iMeya ikuqinisekisile ukuthi uMkhandlu unalo uhlelo lapho wamukela khona abafundi ngenhloso yokucija amakhono abo. Nokho uthe alikho iphutha ekunabiseni ukusebenzisana phakathi koMkhandlu nabafundi. “NjengoMkhandlu olalelayo sithatha abafundi njengezingane zethu. Ukusebenzisana nabo kuyinto esiyigqugquzelayo njengoba sinabo abagcina sebeyingxenye kaMasipala emuva ngaphansi kohlelo lokubacija amakhono. Esiphakamisweni sakamuva, iHhovisi lami lizohlela umhlangano nezinhlaka zabafundi kuqhanyukwe nohlelo oluzosisiza zonke izinhlangothi,” kuphetha iMeya.