Kube yizinyembezi zenjabulo kugogo

NGOKOMTHETHO wezwe zonke izakhamuzi zaseNingizimu Afrika zinelungelo lokuba nophahla. Kusuka ngowezi-1994 uHulumeni uyazama ukuthi lokhu kwenzeke ezigidini zabantu bakuleli. Omunye osengufakazi ngemizamo kaHulumeni yintombi endala, ugogo uBonisiwe Duma (76) nothi uma ezeka umlando wakhe athi wayesebenza ezindlini iminyaka engama-35 nokwathi kungadlula umqashi wabe esephelelwa yindawo yokuhlala enesithunzi. Nokho isikhalo sakhe sizwakele njengoba uMasipala ahlala ngaphansi kwawo uyiphendulile imikhuleko yakhe.

Kube yinjabulo yodwa ngesikhathi ohola uMasipala, iMeya uMnu uThemba Njilo ephahlwe nguMphathiswa woMnyango Wezohlaliswa KwaBantu uMnu uRavi Pillay kanye neBambabukhosi lesizwe samaNadi, uNdlunkulu uZondi bethula ikhaya likagogo elisha. Nomphakathi wakwaShange ubukhona ukuzoba ngofakazi.

Wehlulekile ukuzibamba umntomdala ngalokhu okwenzeke kuye nasemndenini wakhe. Ucele umphakathi ukuba umamukele njengelungu lawo.

“Ngicela uBukhosi bendawo bungamukele. Ngibonga kakhulu uNdlunkulu uZondi ngokungenza ilungu lomphakathi. Kuyima kukhuphuka injabulo ngoba sengiyabona ukuthi senginomuzi wami ngempela. Abantu abadala njengami abahambise izinkinga zabo kuHulumeni uzobalekelela. Bengingazi ukuthi ngesikhathi sokuphela kwezinsuku zami abazukulu bami bayosala nani. Manje sengiyokwazi ukuthi basele nekhaya,” kusho ugogo wakwaDuma.

Uqhube ngokuthi lo mqashi ayemsebenzela iminyaka engama-35 wamtshela emehlweni ukuthi ngeke amshiye nalutho ngoba ubengumsizi nje: “Bengingasazi ukuthi ngizohlalaphi ngoba lo muzi wayesewudayisele abanikazi abasha.” Amehlo kagogo uDuma abegcwele izinyembezi zenjabulo.

UNdlunkulu uZondi wamaNadi unconywe kakhulu ngokuba nesandla ekutholeleni ugogo isiza. Ephawula ngalokhu uNdlunkulu uthe: “Lo mhlaba uvele ungowokwelekelela abantu. Kuyangijabulisa ukuthi ngikwazile ukusiza omunye umuntu wesifazane odingayo nokuyinto njengoBukhosi esingayithathi njengento okungaze kuthiwe iyinhlanhla ngoba sikhonela lokho,” kuphetha uNdlunkulu.

Ikhansela lendawo uMnu uMlungisi Zondi ubonge uHulumeni ngokukwazi ukunakekela abantu, waphinda wabonga noNdlunkulu ngokungenelela anikele ngendawo. Uqhubeke nokubonga umphakathi ngokwamukela ukwakhelwa kukagogo uDuma indlu bebe nabo bedinga.

“Ngiyanibonga mphakathi ngokwamukela ugogo uDuma ngoba beningayizwa kahle eyokwakhelwa kwakhe indlu engelona ilungu lomphakathi wendawo. Nikhombise obukhulu ubuntu. Asifisi ukuthi njengoba ugogo wakwaDuma ehlala nezingane bese kuba khona abantu abazohamba bayomgqekezela,” kuphetha iKhansela.

UMphathiswa uPillay akasalanga ngaphandle njengoba ezwakalise ukujabula ngokuba kwaShange, wabonga uMsunduzi ukuthi noma ubhekene nomqansa omkhulu wokwakha izindlu eziyizi-25 000, kodwa usuzikhathulile izindlu eziyizi-23 500 kwaVulindlela.

“Yize indlu kagogo ingekho ohlwini lolu lwezindlu eziyizi-25 000 bekumqoka ukuba abonelelwe. Sibonga nosomabhizinisi abaphonse isandla kulokhu kubalwa neThemba Njilo Foundation ekulekeleleni ukuba kufakwe impahla yasendlini,” kusho uMnu uPillay.

IMeya uNjilo ngalokhu obekwenziwa uthe: “Ngijatshuliswa ukubona impilo kagogo uDuma iguquka ngomzuzu, nabazukulu bakhe nginesiqiniseko sokuthi bazohlala bafudumale. Sikwazile ukuthi siziyale izingane ukuze ziwugcine usesimweni umuzi futhi uhlanzekile,” kusho uMnu uNjilo.

Uveze khona lapho ukuthi sebebone nesinye isimo esingesihle endaweni okungumuzi kaNkk uHlatshwayo osehlala nezinyoka (enye yaze yabulawa yithimba elabe lize kwaDuma) kungena namanzi uma lina. uMnyango Wezokuhlaliswa KwaBantu uthembisile ukuthi bazomakhela umuzi uNkk uHlatshwayo nokulindeleke ukuthi uphele ngoMbasa nonyaka.

USihlalo wophiko iSustainable Development uNkk u-Eunice Majola uzwakalise ukujabula ngokwakhela ugogo wakwaDuma umuzi, kungeminye yemisebenzi abaziqhenya ngayo bewuMsunduzi besebenzisana noMnyango Wezokuhlaliswa Kwabantu.Uthe uma besebenza ngokubambisana kwenza kube lula ukuthi baguqule impilo yabantu ngokushesha.

“Into emnandi ukuthi umuzi kagogo uDuma awungeni kulolu hlelo lwezindlu oluqhubekayo kwaVulindlela kodwa kuvulwe iwindi ngoba umsebenzi kaMasipala owokuthi unakekele abantu. Nabanye basazokwakhelwa uma sibona ukuthi kumele ngempela bakhelwe imizi, njengoba kukhona osetonyuliwe futhi kule ndawo,” kusho uNkk uMajola.

Oyilungu lomphakathi uMnu uThemba Dlamini uzwakalise ukujabula ngokuba nomakhelwane omusha. “Ngeke azizwe engesilona ilungu lomndeni, ngoba thina kule ndawo siyathandana sizithatha njengomndeni, naye sizomvikela njengamanye amalungu omphakathi akhona,” kusho uDlamini.