‘Sonke sinelungelo lendawo ehlanzekile’

UYAQHUBEKA umshikashika wokuhlanza inhlokodolobha nengebona nje kuphela ubuso bukaMasipala kepha weKwaZulu-Natal yonke njengoba iyinhlokodlobha yesifundazwe.

Oshicilelweni olwedlule leli phephandaba libike ngalokho okwenziwe ngabasebenzi balo Masipala nabashiye amahhovisi bayoba yingxenye yokuhlanza indawo abasebenza nabahlala kuyo. Lokhu bekwenzeka ngaphansi komshikashika owaziwa ngelika‘Mbo’.

Isasa lalo mshikashika libonakele ngesikhathi kungenelela namakhansela nawo athe phezu komkhono. Phakathi kwamakhansela bekukhona lowo oyiSekela Meya, ikhansela uThobani Zuma. Enkulumweni ekhethekile naleli phephandaba uZuma uveze ubumqoka bokubambisana ekugcineni indawo ayibize ‘ngekhaya lazo zonke izakhamuzi zaseMsunduzi’.

UZuma uthe ukuphila endaweni ehlanzekile kuyilungelo, kepha khona lapho wabe esegcizelela ukuthi leli lungelo kumele livikelwe futhi liqinisekiswe nguwo wonke umuntu.

“Akekho umuntu ongathandi ukuhlala endaweni ehlanzekile. Singamakhansela siyakuthanda ukuhlala endaweni ehlanzekile. Ngineqiniso izisebenzi zoMkhandlu namabhizinisi nabo bayathanda ukuhlala endaweni ehlanzelikle kanjalo nomphakathi jikelele,” kusho iSekele Meya.

Ube esegxila kubahwebi neqhaza labo nathe kuhle baqonde ukuthi bangamanxusa okwenza okulungile endaweni yabo. “Kumqoka ukuthi sibambisane sonke ikakhulukazi labo abahweba emgwaqeni. Iqiniso lithi abanye ngokwenza kwabo bayawenza umonakalo yize kungebona bonke.

Kulabo abenza umonakalo bayabonakala ekuseni noma ngesikhathi sekuvalwa beba budlabha bedabula phakathi kokunye amabhokisi bebodwa abalahla noma bashiye imfucuza lapho besebenzela khona.

Lokhu kudala umsebenzi omkhulu kanti kwenye inkathi kubuyisela izisebenzi emuva ngoba lapho kusuke sekushiywe khona imfuncuza zisuke kade seziqedile ukusebenza.

Isibonelo nje uma kade bekhuculula ebusuku, kuthi kuphakama ilanga kube sengathi akwenziwanga lutho,” kuzikhalela uZuma. Lo mshikashika uthinte ngisho amakhansela amaqembu aphikisayo. Ekhuluma nentatheli yaleli phephandaba lowo omele Inkatha Freedom Party kulo Mkhandlu noyilungu lesigungu esiphethe, ikhansela uThinasonke Ntombela uthe ubone kubalulekile ukuthi njengeqembu le-IFP basebenze ngokubambisana noKhongolose kulo mshikashika wokuhlanza idolobha.

“Njengamakhansela ukungcola kwedolobha kubukeka kuyithina esihlulekayo, noma uMkhandlu uphethwe yi-ANC kodwa siyingxenye yokuphathwa koMkhandlu, ngakho asikwazi ukusala ngaphandle kuhlanzwa indawo yethu.