Uhlelo loMsunduzi lokusabalalisa umnotho

YONKE imilomo iyavunana ngobumqoka bosomabhizinisi abasathuthuka nabasunguli bamabhizinisi ekukhuliseni umnotho. NoMasipala uMsunduzi uyalamukela leli qiniso. Kube ngalesi sizathu lo Masipala uhlele uchungechunge lokubhalisa osomabhizinisi abasakhasayo ohlwini losomabhizinisi abasebenzelana nalo masipala. Lolu chungechunge luhlomulise wonke amawadi angama-39.

Echaza ngalolu hlelo uMnu uSimtholile Myeni obemele uMkhandlu uthe lokhu bakwenza ukuqinisekisa ukuthi basohlwini lwalabo abahweba noMkhandlu nokuyinto athe iyisiqalo esihle. “Noma ngabe yimuphi umkhakha webhizinisi okuwo okwethu ukukulekelela ukuthi uchume kokwenzayo. Lokhu kubandakanya ukunikezela ngohlu lwalezo zinhlaka ezingasiza ekukhuliseni amabhizinisi,” kusho uMyeni.

Izinhlaka ebeziyingxenye yomkhankaso kubalwa kuzo Ithala Development Corporation, iSmall Enterprise Development Agency, iStandard Bank, noMnyango Wezokuthuthukiswa koMnotho Nezokuvakasha.

UPhiko olubhekelele ukuthuthukiswa kosomabhizinisi abasakhasayo kuMasipala luhlelwe ngendlela yokuba lukwazi ukubhekana nezidingo zosomabhizinisi abasakhasayo endaweni. Umongo walo ukusiza ngokubhaliswa kwamabhizinisi nokulekelelwa kwawo ngokwezimali. Lunomsebenzi futhi wokwelusa labosomabhizinisi ngokuqinisekisa ukuthi bayalucosha uqeqesho ukuze basebenze kahle.

Okwahlaba umxhwele kwababehambele le mihlangano ukunemba isikhathi kukaMasipala ekuqhamukeni nosizo olwabe ludingeka njengoba iningi lalabo somabhizinisi beyizisulu zamathamelangozi abaqola inkece nsukuzaphuma bethi bayababhalisa.

Kule mihlangano osomabhizinisi bachazelwa ngemigudu abangayilandela uma befisa ukusebenza noMasipala. Khona lapho baziswa ngesifiso sikaMasipala sokuba amaphesenti angama-30 anikezelwe osomabhizinisi bendawo. Kulokhu ukubhalisa ohlwini lukaMasipala kwabekwa eqhulwini.

Ekhuluma egameni loMnyango onikezela ngemisebenzi (Supply Chain) uMnu uMxolisi Dladla wagcizelela isidingo sokubhaliswa ohlwini lukaMasipala (Database) ukuze bakwazi ukweqela imisebenzi ekhishwa nguMasipala. Khona lapho uDladla wabuye wacacisa nangezinto ezibhekwayo uma osomabhizinisi benikwa izinkontileka zomsebenzi ezifana nezitifiketi zezempilo nezokuphepha kulabo abasemkhakheni wezokudla.

Esephetha uDladla wathi, “Sivule izandla kosomabhizinisi abancane ukubanikeza usizo ngenxa yokuthi thina njengoMasipala sinesibopho sokwenza isiqiniseko sokusabalaliswa komnotho kuwo wonke amazinga nokuhlonyuliswa kosomabhizinisi bendawo ngamathuba.” Ukubhalisa ibhizinisi elincane kubiza amarandi angama-205 bese kuthi kwabahweba ndawonye (cooperatives) kubize amarandi angama-325.