Uhlu lwamanani loMsunduzi seluyaqala

MASIPALA uMsunduzi usuqalisile ngohlu lwamanani endawo lwezi-2019 kusukela mhla lulunye kuNtulikazi kowezi-2019. Lolu luhlu luzohla lunje iminyaka emihlanu (5) yemali ezayo, lwavulelwa ukuba luhlolwe kusukela zizi-4 kuNdasa kuya zili-12 kuMbasa ngowezi-2019. Umnqamulajuqu nokho welululelwa umhla zili-17 kuNhlaba ngowezi-2019. Kwemukelwe izikhalo ezingaphezu kwezi-4000 ngesikhathi kuhlolwa uhlu futhi zizoqhutshwa ngokweSigaba 51 soMthetho Wamareyithi Empahla Komasipala esiphoqa uMlinganismanani Kamasipala Obekiwe ukuba abhekisise izikhalo, anqume ngezikhalo abuke ubuqiniso; okubandakanya ukufakwa kwesikhalo kokhalayo bese ehlelemba noma anezezele ohlwini kuhambisane nesinqumo esithathiwe.

UMlinganisimanani kulindeleke ukuba aphothule zonke izikhalo ngoZibandlela nonyaka. Kungumsebenzi woMlinganisimanani ukuba azise abafaka izikhalo nabanikazi bempahla ngesinqumo nangokuhlelelnjwa okwenziwe ngokweSigaba 51 soMthetho. Ukwazisa kubuye kusho ukuthi okhalayo noma umnikazi kufanele ezinsukwini ezingama-30 emveni kokwaziswa afake isicelo esbhaliwe kuMeneja kaMasipala afune izizathu zesinqumo. UMlinganisimamnani unikeza ofake isicelo izizathu ngesinqumo zibhalwe phansi. Uma okhalayo noma umnikazi enganelisekile ngesinqumo soMlinganisimanani angakhala ngesinqumo futhi uyobikelwa ngenqubo etshelwa nguMlinganisimanani ngesikhathi eletha izizathu zesinqumo sakhe NgokweSigaba 50(6) soMthetho ukufakwa kwesikhalo akwenzi ukuthi angakhokhelwa amareyithi ngale kosuku lokukhokha, abanikazi abafake izikhalo bangaya eMnyangweni Olawula Izikweletu kwenziwe isivumelwano sendlela okungakhokhwa ngayo le ngxenye yamareyithi angaphezulu, kuze kube kutholakala umphumela wesikhalo. Inzalo nesijezo izolokhu inqwabelana emalini engakhokhiwe.

ISigaba 78 soMthetho Wamareyithi Komasipala uNombolo 6 wezi-2004 esichitshiyelwe sithi uhlu lwamanani endawo kufanele luhlala lubuyekezwa uma kuba nezinguquko ezenzakalayo endaweni. La manani kuthiwa amanani engeziwe futhi kufanele aqoqwe bese eshicilelwa kanye ngonyaka oHlwini Lwamanani Engeziwe. Izikhalo oHlwini Lwamanani Engeziwe uNombolo 01 oluvuliwe kumanje zizoba yizikhalo ezamukeliwe kuze kube wumhla zingama-30 kuNcwaba wezi-2019. UMasipala uzolekelela abanikazi mayelana nezikhalo abangaba nazo ohlwini lwamanani ngaso sonke isikhathi salolo luhlu. Inqubo yeSigaba 78 yenzeka ngenxa yalezi zizathu ezilandelayo:

  • Indawo/impahla yeqekile ohlwini lwamanani,
  • Indawo/impahla ifakwe kuMasipala emveni kohlolomanani okuvamile kokugcina,
  • Indawo ihlukaniswe/ihlanganiswe emveni kokholomanani okuvamile kokugcina,
  • Ukukhuphuka/ukwehla okukhulu kwenani lendawo kwanoma kwasiphi isizathu emveni kohlolmanani okuvamile kokugcina,
  • Ukunikezwa kwendawo inani okungelona emveni kohlolomanani okuvamile kokugcina,
  • Ukuguquka komsebenzi wendawo, Indawo okufanele ibuye ihlonzwe inani ngesizathu esinqala,
  • Ukuqoshwa okungeyikho ngenxa yephutha likamabhalane noma lokubhala.

Kufanele kuqashelwe ukuthi ukuhlelemba uhlu kwehlisa inani, ukuhlelmba kuqala ngosuku okwenzeka ngalo iphutha. Uma ukuhlelemba kunyusa inani lendawo, amareyithi aqala ukukhokhelwa ngosuku lokuqala lwenyanga elandela kuthunyelwa isaziso kwelulekwa umnikazi ngokuhlemba ohlwini. Ngezizathu eziku-b, c, f no-g (ngenhla) amareyithi akhohelwa kusukela ngosuku lokho kwenzeka UMasipala uzibophezele ekuqinisekiseni uhlolomanani olunembayo olukhombis okuyikhona ngempela kwamananintengiso endawo njngoba usuku olubekiwe kungumhla zimbili kuNtulikazi. Nokho, abakhokhimareyithi abangazange bafake zikhalo kodwa abasafisa ukuphosela inselelo izingasimo sendawo yabo njengoba kubekiwe oHlwini Lwamanani lowezi-2019 bangafaka izicelo ngokweSigaba 78 kuMasipala. Kufanele baqikelele ukuthi lokhu akusiso isikhalo futhi akunqubo yesikhalo. Imibuzo ingaqondiswa ku: Chazile. ndhlovu@msunduzi.gov.za or (033) 392 2686/2274/2279/2759.