UMasipala yikhaya labo bonke abantu

IMeya ihlangane nabahlala emigwaqweni ngosuku lokukhumbula owayengubaba wesizwe

Uma kukhulunywa ngesakhamuzi cishe kufika isithombe esithile. Lesi yisithombe somuntu ohlala endaweni ethize, ophila impilo ethize nokhuluma ngendlela okungathiwa ‘yamukelekile’. Nokho umthetho wezwe kawusho njalo kepha uthi uHulumeni kumele ahlinzekele futhi alalele bonke abantu kungakhathaleki ukuthi bambala muni noma bakuliphi izinga lempilo.

Ekuqaleni kwenyanga iKhansela uNjilo noyiMeya yaseMsunduzi  uhambele omunye umphakathi waseMsunduzi nodume ngezinto ezingamukelekile eningini lezakhamuzi. Lona ngumphakathi wabahlala emigwaqeni ngenxa yezizathu ezahlukene. Lokhu uNjilo ubekwenza njengengxenye yomkhankaso kazwelonke kaMengameli wezwe iThuma Mina. Ukuqondanise nosuku lapho umhlaba wonke ubukhumbula usuku lokwekwedlula kwalowo owayenguMengameli wokuqala weNingizimu Afrika entsha, ubaba wesizwe uMandela.

“Lolu wusuku olumqoka. Yebo ngalo kwawa enye yezinsika zomzabalazo kepha ukuwa kwayo kwakuyisimemo kithi ukuthi sivale isikhala. Ekuvaleni kwami isikhala egameni loMkhandlu ngibona kumqoka ukuthi singenzi lokhu abantu asebekujwayele, sixoxe noma sixazulule izinkinga zabantu esibaziyo nesicabanga ukuthi basazi kangcono. Namuhla ngiqome ukuzohlangana nomphakathi wabahlala emgwaqweni nengaziyo ukuthi kawufani, kukhona labo asebabizwa ngegama lama‘phara’ nabalunjaniswa nezidakamizwa nokunye. Kepha kukhona abanye abangakwenzi okubi, abagajwe yizinkinga zangempela. Abanye emakhaya babalekele ukuhlukunyezwa, nokunye,” kusho uNjilo ngomoya ophansi nangokujula.

“Endaweni yethu sande kakhulu isibalo salezi zingane ezibizwa ngamaphara, nesikutholile ukuthi zisebenziselana emuva ngoba ziqaqa imfucuza esiqoqiwe zifuna ukudla, abanye befuna izinto abazozidayisa. Njengoba ngilana ngifuna ukuzozwa ukuthi iyiphi indlela esingabasiza ngayo, uma befuna ukuhanjiswa emakhaya sizobalekelela,” kusho uNjilo.

Nabo abahlala emgqwaqeni balitholile ithuba lokuphawula ngesimo sabo kanjalo nezinsolo ezibhekiswe kubo ezihlanganisa ubugebengu nezidakamizwa.   Okunye okushaqise iMeya ngokushiwo ngabanye basemgwaqeni ngezinye izisebenzi zikaMasipala nokuvele izinsolo zokuthi  basebenzisa abahlala emigwaqeni ukuqoqa  imfucuza. Kuvele ukuthi ngokwenza njalo abahlala emigwaqeni bakhokhelwa amarandi ali-15.  Okunye abakuvezile yizizathu ezibakhiphe emakhaya.

UMnu uSiyabonga Sibiya (20) uthe: “Mina ngangikhuliswa ngosingamzali (hhayi abazali ngqo) emva kwesikhathi sangahlalisana kahle, ngoba bengihlukumeza ngafika nesinqumo sokuthi ngiyohlala emgwaqweni. Ngiyazi akulungile ukuthi ngihlale emgaqweni, kodwa bengifuna ukuhlala emgwaqweni khona ngizokwazi ngiqhube impilo. Bengicela ukuthi ningisize ngekhaya elinesithunzi, engingakwazi ukuhlala kulona ngikhule njengezinye izingane.”

Omunye othule inkinga yakhe uMnu uMthokozisi Ngcobo (32) othe kubo kuse-Elandskop kwaZinqamu, uveze ukuthi yena wadudana nabangani nje, babejabula wazithola eselele emgwaqweni. “Ngicela usizo lokuthi ngithengelwe umuthi iMethadon. Sinawo amakhaya siyawashiya.” IMethadon wumuthi oqeda ukulangazelela iwunga, nobuthi obusuke sebugcwele emzimbeni. Kuvelile ukuthi iMethadon ihlala egazini isikhathi esingange nyanga. UMthokozisi ube esethi oqhubeka nokubhema iwunga emva kwaleso sikhathi usuke engafuni ukusizakala.

Bakuvezile ukuthi uma sebelunyelwa ngaphakathi sekushisa amathumbu kusuke kushisa urosta. Bayajuluka baphinde bagodole, “kuvele kuthi angihambe ngiyontshontsha into elahlile,” kusho uMnu uLucky Mbeje (32) waseMaqongqo, osehlale emgaqweni iminyaka emine. UMnu uMbeje ukuvezile ukuthi akaxoshwanga kubo, wazithathela isinqumo sokuthi ahambe ngoba wayesentshontsha, ekhuthuza nabantu.

UThabo Hadebe (13) uthe: “Mina anginazo izinkinga ngazihambela ekhaya. Ngangihlala ekhaya nobaba kanye nosingamama, inkinga usingamama wayengizonda, ngazikhethela ukuthi ngizohlala edolobheni khona ngizothola lokho engizokudla nengizokubhema.” Ukuvezile ukuthi ukubhema into ayifunde esehlala emgwaqweni. Isikole usiyeke esefunda ibanga lesi-6 (Std 4) eMsilinga.

Ephawula ngalesi simo uNjilo uthe: “Esikuzwe lapha kuyajabhisa. Siyaluqonda usizi olukhungethe abanye kepha nakubo sithi lokho akubaninki ilungelo lokuhlalisa abanye abantu lubhojozi. Uma ufuna ukuya ekhaya zikhona izinhlangano zosizo, ukweba akuyona indlela yokuphilisana nabanye abantu. Umyalezo wami kubo yiwo lowo wokuthi nabo bayizakhamuzi ngakho abalekelele ekwakhiweni kwendawo enokuphepha. Uma benza njalo baningi abantiu abayobazwela,” kusho uNjilo.